Whānau Ora

Contact Person: Nardea Mio

Kaiarahi kaimahi work with whānau to achieve their vision of Whānau Ora-Wellbeing.

Using a tikanga Māori approach we engage with whānau who want to focus on achieving positive outcomes. We support tamariki, rangatahi and their whānau to write their own whānau plan for their journey.  

Close Menu